پروژه طراحی سایت وب سایت آزمایشگاه ژنتیک ژن آزما

اطلاعات تکمیلی این پروژه به زودی افزوده میشود : لطفا در نظر داشته باشید این وب سایت به تیم دیگری جهت میزبانی منتقل شده و ممکن است از سمت مشتری تغییراتی در ظاهر یا امکانات این سایت بوجود آمده باشد. آدرس این وب سایت در انتهای تصاویر آمده است